תקנון הצטרפות לאתר של תוכנית ההכשרה והליווי של נדל”ן ישראלי

מפעיל: נדל”ן ישראלי
להלן: “התוכנית”

תנאי שימוש/תקנון מסלול ההכשרה והליווי של נדל”ן ישראלי:
מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

תנאים כללים:
ה’תוכנית’ מעמידה לרשות הנרשמים מגוון הדרכות וחדשות הנדל”ן במקביל
למסלול הכשרה ליווי וייעוץ לרכישת נכס:
במסגרת המסלול מוצעים כלים ומידע אודות עבודת יזם נדל״ן בארץ.

במילוי טופס השארת פרטים התלמיד / לקוח / ליד מסכים לקבל מאיתנו דיוור, עדכונים והטבות בכלל הפלטפורמות

המסלול מופעל במסגרת אתר האינטרנט : nadlanisrli.co להלן:” האתר”
ובפלטפורמות דיגיטליות נוספות, בהתאם לשיקול דעת החברה.

המידע, אשר יוצג במסגרת המסלול ,האתר, הפלטפורמות השונות ,השיעורים החיים , הפגישות הפרונטליות , מידע פרסומי ו/או כל מידע אשר יתקבל בכל צורה שהיא, הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו משום המלצה ו/או התחייבות להצלחה.

הוא הדין לעניין כל תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר אשר מוצג באתר ואין אף במידע זה משום המלצה או עצה מקצועית או התחייבות, ומדובר במידע אינפורמטיבי בלבד, שהסתמכות עליו כוללת גם סיכון כלכלי.

המידע שנמסר ו/או יימסר במסגרת ההכשרה  ו/או בקשר אליו, נועד לשם מתן אינפורמציה כללית בלבד ואין בו משום הבטחת תשואה/התחייבות לצמיחת רווחים/לקבלת הכנסה כלשהי או משום הצעה או הזמנה אחרת, כן מובהר כי כל תכנית כלכלית טומנת בחובה סיכונים להפסד כספי ולא תהיה לחברה כל אחריות לאיזו מן הפעולות אשר יבוצעו ו/או לא יבוצעו, על ידי משתתף המסלול או מי מטעמו, ואשר תהיה להם השפעה מכל סוג שהוא, לרבות כל נזק שהוא אשר ייגרם למשתתף המסלול או למי מטעמו, כאמור כל אלה באחראיות הבלעדית של משתתף המסלול, ואין לחברה כל נגיעה לכך.

המסלול מיועד לאנשים פרטיים וחברות ,ולכל המגדרים כאחד. יחד עם זאת, ההרשמה למסלול תיעשה על-ידי אדם שמלאו לו 18 שנה בלבד.

הצהרות

התלמיד מצהיר, כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון זה, ואשר העתק ממנו מצוי באתר האינטרנט של החברה, ובמשרדי נדל”ן ישראלי בכתובת: גלוסקא 30 וכי הינו מתחייב לציית להוראותיו.
תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין התלמיד לחברה והינו חלק בלתי נפרד ממסלול ההכשרה  ומחייב את התלמיד במהלך ההכשרה  .
המעוניין להירשם , יתבקש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הרשמה המצוי באתר ולחתום בתחתית הסכם זה.

התלמיד מצהיר ומאשר, כי כל פרטי ההתקשרות שעודכנו על-ידו בטופס ההרשמה שבמערכת ניהול הרישום של ה’תוכנית’ נכונים ומלאים. כל טעות בנתונים הינה באחריות התלמיד בלבד.

ידוע לתלמיד והוא מסכים, כי כל הפרטים אשר מולאו על ידו בטופס ההרשמה יוזנו וינוהלו במערכות התוכנית, לצורך שימוש בפרטי התלמיד ובכפוף למסלול ההכשרה שלו .

שימוש לצורכי שיווק ופרסום יעשו בידיעה ובאישור התלמיד בלבד!

התלמיד מצהיר, כי ידוע לו שמסלול ההכשרה  הינו כלי לימודי בלבד, ואין בו משום המלצה ו/או תכנית עבודה או השקעה והחברה פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלפיו לשאת בכל הוצאה שהיא מטעמו, בכל הפסד כספי ו/או אובדן רווח ו/או אי עשיית רווח ו/או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם לתלמיד.

ידוע לתלמיד, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק ו/או חבות ו/או עלותו/או הוצאה, ישירים/או עקיפים/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים במסלול הלימודים . 

בעצם ההרשמה למסלול מאשר התלמיד לתוכנית, לפנות אליו באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים בע”פ ו/או בכתב, באמצעי התקשורת השונים, לרבות פקס, דוא”ל ומסרון לטלפון הנייד .

החברה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילותה, הן במעשה והן במחדל .

עלות ותנאי תשלום

התלמיד מתחייב לשלם לחברה בגין מסלול הלימודים סך ש 8900 ₪ (שמונת אלפים ותשע מאות  ₪)

ה’תוכנית’ רשאית להעניק הנחות שונות לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה כל טענה בעניין זה, לרבות טענה של אי שוויון ו/או הפליה מכל סוג שהוא.

התלמיד מתחייב לשלם את שכר הלימוד באחד מאמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי ,העברה בנקאית וזאת לא יאוחר מחלוף 30 ימים מיום חתימת הסכם זה.

אי תשלום שכר הלימוד במלואו ובמועדו יעמיד את יתרת שכר הלימוד שטרם שולמה לפירעון מידי בתוספת פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 500  ₪ויאפשר לחברה, בין היתר, למנוע השתתפות התלמיד במסלול הלימודים ו/או השתתפותו בשידורים חיים באינטרנט  הכל כאמור, מבלי לגרוע מזכותה לגבות את החוב הקיים.

משמעות אי התשלום הינה וויתור על כל טענה שהיא בעניין אי השתתפות במסלול הלימודים, אך אין בכך משום וויתור מצד החברה על תשלום שכר הלימוד המלא. כאמור, בכל מקרה, בו לא הודיע התלמיד בעניין רצונו בביטול ההשתתפות עד למועד המחייב כהגדרתו להלן, תהיה ה’תוכנית’ זכאית לתשלום מלוא שכר הלימוד, בתוספת הוצאות גביה.

התלמיד מתחייב לשפות את ה’תוכנית’ בגין כל עמלה או הוצאה בה תתחייב החברה באם יגרם כל נזק לחברה בגין אי כיבוד של איזו מצורות התשלום, בה בחר התלמיד, וכן מתחייב התלמיד לשאת בכל העלויות הנלוות בגין אי עמידה בתשלום שכר הלימוד על-ידו .

פרטי מסלול הלימודים :

מסלול הלימודים כולל: סילבוס של 6 מפגשים , וחברות בקבוצת ווטסאפ סגורה למתן מענה מקצועי, סיור לימודי ופגישות אישיות .

התלמיד מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית מסלול הלימודים והבין את תוכנה.

התלמיד מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בעניין תכנית הלימודים במהלך ההכשרה , ובהרשמתו הוא מצהיר, כי הוא בדק ומצא את תכנית הלימודים מתאימה לצרכיו וכי יש ברשותו את כל הנתונים הדרושים לשימוש בה לרבות תשתיות המדיה השונות, והוא מצהיר, כי היא מספקת אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה ודרישה כלפי החברה ,בעניין זה .

ידוע לתלמיד והוא מסכים לכך, כי ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים במסלול, במועד תחילת מסלול הלימודים ובמועד סיומו, במהלך מסלול הלימודים, שינויים בזהות המרצים, בתאריכי הוובינרים השונים, וכי לא תהייה לו כל טענה או דרישה בשל כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ידוע לתלמיד, כי מסלול הלימודים, תכניו והמידע האינפורמטיבי הכלול בו ובקשר אליו, יפורסמו ברשת, בחלקים ו/או בפרקי זמן בהתאם לתכנית הלימודים במסלול ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בחומרים הנכללים במסגרת מסלול הלימודים ו/או הקשורים אליו, לרבות מסמכים, חומר כתוב, חומר מצולם, תמונות, חומרי ווידאו, שמות מתחם ,וכל פרט אחר הקשור להכשרה-  הינם בבעלות ראשונית ובלעדית של ה’תוכנית’ ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא.
התלמיד מתחייב שלא להעתיק, לא לשכפל, לא להעמיד לרשות אחרים, ולא לפגוע בשום צורה בקניין הרוחני של האקדמיה.

ביטולים ופרישה

ככל והנך בגדר “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, וכל עוד לא נאמר אחרת בתקנון זה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן,תשמ”א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א-2010 .

על העסקה יחולו הוראות ס’ 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 )להלן: “חוק הגנת הצרכן״

יובהר, כי לא ניתן לקבל החזר כספי על מוצרים ו/או שירות הנמכרים אשר ניתנים לשכפול, הקלטה והעתקה.

על העסקה יחולו גם תנאים ’14 ג1)ג( לחוק הגנת הצרכן:

תוצאות ביטול עסקה

ביטל צרכן חוזה  עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו או אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

הלקוח יודיע על ביטול עסקה, בתוך תקופת הביטול, בהודעה אשר תכלול את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו, אשר תימסר לאתר באמצעות הודעת דוא”ל לכתובת office@nadlanisraeli.co אם יחליט התלמיד לבטל ו/א ו להפסיק השתתפותו במסלול הלימודים מכל סיבה שהיא, לאחר תקופת הביטול, הוא יהיה רשאי לעשות כן, אך לא יהיה זכאי להחזר כספי ולא תהיה לו בגין כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ידוע לתלמיד, כי ה’תוכנית’ רשאית להחליט, שלא לקבל את התלמיד למסלול ו/או להפסיק את לימודיו במסלול בכל שלב שהוא, אם יש בהמשך לימודיו משום פגיעה בחברה , בעובדיה, בשמה, ועקב הפרה של קניין רוחני ו/א ו מכל סיבה אחרת. החלטת החברה בעניין זה הינה סופית ולא יהיה עליה ערעור.

 במקרה בו ביטל תלמיד את השתתפותו במסלול ו/או פרש ו/או השתתפותו הופסקה על-ידי החברה – כל תכני מסלול הלימודים לא יהיו זמינים לתלמיד באתר, בקבוצת ווטסאפ של המסלול ו/או בכל פלטפורמה בה ייכללו תכני המסלול, באופן מיידי.

שונות

מקום השיפוט הבלעדי והייחודי לברור כל טענה שתהיה למי מהצדדים כנגד משנהו בכל הקשור לכתב התחייבות זה ו/או למסלול הלימודים, מוקנה לבית המשפט המוסמך בפתח תקווה .

כתובות התלמיד לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בפרטי התלמיד אשר נמסרו על ידי התלמיד, והמצאה בדואר רשום או בהדבקה לכתובת שמסר התלמיד, תהא המצאה כדין .

ידוע לתלמיד, כי על מנת לצפות בתכנים הלימודיים ו/או בכל פעילות אחרת הקשורה למסלול ההכשרה  נדרש חיבור זמין, יציב, רציף ותקין לרשת האינטרנט. החברה לא תהא אחראית כלפי התלמיד לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או נזק ברשת האינטרנט ו/או החשמל.

התלמיד מתחייב לשמור על הוראות כל חוק, ועל התנהגות נאותה, שפה ראויה ועניינית בכל פעילות שתיעשה מטעמו במסגרת המסלול לרבות פרסום כל חומר ו/או תוכן מטעמו במהלך המסלול, כולל וובינרים קבוצות ווטסאפ והפרסומים השונים של התוכנית.

חל איסור לפרסם תכנים פרסומיים, פוגעניים, או כלשהם בקבוצת ווטסאפ הסגורה של המסלול. מטרת קבוצה זו היא דיונים בתכנים הרלוונטיים במסלול בלבד.

ה’תוכנית’ רשאית להסיר כל תוכן שהועלה בין אם על ידה ובין אם על ידי כל גורם שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי .

0557053912